ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 15-20 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1293 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th 15 ธันวาคม 2564  15  สำนักงานเลขานุการกรม

15 ธันวาคม 2564  13

ตารางราคากลาง จ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง

15 ธันวาคม 2564  15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง