ราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 152 ราย (12 กลุ่ม) 15 ธันวาคม 2564  12  สำนักงานเลขานุการกรม

14 ธันวาคม 2564  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.12/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฒท 4317 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2564  13

ตารางราคากลาง จ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง