ราคากลาง จ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 13 ธันวาคม 2564  34  สำนักงานเลขานุการกรม

13 ธันวาคม 2564  13

ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 13-16 ธันวาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2298-5652 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

13 ธันวาคม 2564  34

ประกาศเลขที่ 8/2565 ประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding