ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธันวาคม 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม

09 ธันวาคม 2564  24

ประกาศเลขที่ 7/2565 จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ธันวาคม 2564  15

ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 13-16 ธันวาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2298-5652 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th