ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1661 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th 26 พฤศจิกายน 2564  32  สำนักงานเลขานุการกรม

26 พฤศจิกายน 2564  12

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.8/2565) จ้างจัดงานมอบรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่นฯ (บริษัท พิจิกา ริช จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.9/2565) จ้างทำสื่อประกอบการประชุม เครือข่าย ทสม. (บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง