ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.4/2565) จ้างทำหนังสือเผยแพร่ผลงาน ทสม. และเครือข่ายฯ (บริษัท ซิเมทริก จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม

26 พฤศจิกายน 2564  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.2/2565) จ้างติดตามประเมินผลแผนกรมส่งเสริมฯ (นายภูริ วงศ์วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.8/2565) จ้างจัดงานมอบรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่นฯ (บริษัท พิจิกา ริช จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง