ประกาศเลขที่ 4/2565 ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤศจิกายน 2564  13  สำนักงานเลขานุการกรม

15 พฤศจิกายน 2564  14

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.3/2565) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายกาาร (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินผลแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ระยะสี่ปีแรก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)