ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยวิธีคัดเลือก 04 พฤศจิกายน 2564  11  สำนักงานเลขานุการกรม

04 พฤศจิกายน 2564  15

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

04 พฤศจิกายน 2564  12

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)