ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.1/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม

27 ตุลาคม 2564  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.9/2565) จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  4

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.1/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง