ประกาศเลขที่ 3/2565 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 29 ตุลาคม 2564  37  สำนักงานเลขานุการกรม

27 ตุลาคม 2564  50

ประกาศเลขที่ 2/2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ตุลาคม 2564  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.9/2565) จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง