ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 12-18 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 02-577-4182 ต่อ 2111 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th 12 ตุลาคม 2564  21  สำนักงานเลขานุการกรม

12 ตุลาคม 2564  15

ราคากลาง จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ

14 ตุลาคม 2564  26

ประกาศร่าง TOR ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 14-19 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2577-4182 ต่อ 3611 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th