ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย ทสม.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม

19 พฤษภาคม 2565  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.2/2565) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำวนวน 3 รายการ (บริษัท อะเวิร์ธ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565  23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑,๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง