ประกาศร่าง TOR จ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอฃรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2298-5649 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th 27 เมษายน 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม

27 เมษายน 2565  11

ราคากลาง จ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่

27 เมษายน 2565  24

ประกาศเลขที่ 29/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding