ตารางราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26 เมษายน 2565  15  สำนักงานเลขานุการกรม

22 เมษายน 2565  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กพร.2/2565) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (บริษัท อีซี่ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2565  15

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 26-29 เมษายน 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1708 1553 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th