ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กพร.2/2565) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (บริษัท อีซี่ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม

22 เมษายน 2565  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.7/2565) ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (บริษัท อีซี่พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2565  15

ตารางราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์