สส. จัดโครงการเสริมสร้างวินัยในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2565  14  กลุ่มงานจริยธรรม งานจริยธรรม สส. จัดโครงการเสริมสร้างวินัยในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

นายวรพล  จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ 
พร้อมด้วยนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม กล่าวรายงาน 
ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ - ราชาวดี ชั้น ๓ และผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting  

โดยภาคเช้า ได้รับเกียรติจากนางสาวพัชร์ชิสา  จีนนา นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง บรรยาย เรื่อง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคบ่าย ได้รับเกียรติจากนางวรินทรา  ก้านบัวไชย นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง บรรยาย เรื่อง แนวทางการประชุมจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์
ในงานต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดโครงการ.pdf ขนาด: 1.594 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

29 มีนาคม 2565  84

ขอแสดงความยินดีกับนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

05 เมษายน 2565  38

การพัฒนาทักษะดิจทัลของบุคลากร