ขอแสดงความยินดีกับนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 29 มีนาคม 2565  83  สำนักงานเลขานุการกรม ขอแสดงความยินดี ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม               ด้วยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรมฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

28 มีนาคม 2565  5

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

29 มีนาคม 2565  14

สส. จัดโครงการเสริมสร้างวินัยในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์