รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 28 มีนาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม

25 มีนาคม 2565  11

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

29 มีนาคม 2565  88

ขอแสดงความยินดีกับนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564