สส. จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 25 มีนาคม 2565  22  กลุ่มงานจริยธรรม งานจริยธรรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 2


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตักบาตร อาหารแห้งและรับฟังบรรยายธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ
ครั้งที่ 2
โดย พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา รองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยายธรรมถึง การรู้จัก พอ ที่ว่า “รู้จัก พอ แบบพอเพียง ช่วยส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน”

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลโครงการ ครั้งที่ 2.pdf ขนาด: 1.723 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ.pdf ขนาด: 0.069 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

22 มีนาคม 2565  435

No Gift Policy งด การให้ ไม่รับ ของขวัญ

25 มีนาคม 2565  23

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม