แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 01 ตุลาคม 2564  32  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 65 สงป. 65 (สส.)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสาร

สงป.(ปี 65 สส.).pdf ขนาด: 7.968 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

17 มีนาคม 2565  42

เปิดรับสมัคร ACE YOUTH CAMP 2022 กิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ

21 มีนาคม 2565  19

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565