สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 15 มีนาคม 2565  15  กลุ่มงานจริยธรรม งานจริยธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฟังบรรยายธรรม หัวข้อ นำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน จาก พระครูวิจิตรธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดแสวงสามัคคีธรรม ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดภายในวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

”เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดพฤติกรรมอันดีงาม รู้ รัก สามัคคี ภายในองค์กร รู้จักการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสุขทางกาย ทางใจ ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรมการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ศาสนสถานตามหลักวิถีพุทธศาสนิกชนที่ดี”


ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดโครงการ.pdf ขนาด: 3.306 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

15 มีนาคม 2565  37

อสส. ประชุมติดตามการดำเนินงานของศวฝ. และกพส.

17 มีนาคม 2565  41

เปิดรับสมัคร ACE YOUTH CAMP 2022 กิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ