สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5 08 มีนาคม 2565  15  กลุ่มงานจริยธรรม

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

นายอุบล มุสิกวัตร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฟังบรรยายธรรมและทำจิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดจันทรสโมสร ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ฟังบรรยายธรรม หัวข้อ นำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน จาก พระมหาสุชาติ ธมฺมรโต เจ้าอาวาสวัดจันทรสโมสร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
“เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดพฤติกรรมอันดีงาม รู้ รัก สามัคคี ภายในองค์กร รู้จักการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสุขทางกาย ทางใจ ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรมการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ศาสนสถานตามหลักวิถีพุทธศาสนิกชนที่ดี”

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดโครงการ.pdf ขนาด: 3.306 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

07 มีนาคม 2565  16

สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4

10 มีนาคม 2565  45

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller