สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4 07 มีนาคม 2565  16  กลุ่มงานจริยธรรม #งานจริยธรรม #โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับฟังบรรยายธรรมและทำกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4 ณ วัดบรมสถล 

ฟังบรรยายธรรม หัวข้อ นำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน จาก พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดบรมสถล

"เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดพฤติกรรมอันดีงาม รู้ รัก สามัคคี ภายในองค์กร รู้จักการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสุขทางกาย ทางใจ ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรมการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ศาสนสถานตามหลักวิถีพุทธศาสนิกชนที่ดี"


ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดโครงการ.pdf ขนาด: 3.306 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

03 มีนาคม 2565  14

สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

08 มีนาคม 2565  16

สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5