สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 03 มีนาคม 2565  13  กลุ่มงานจริยธรรม #งานจริยธรรม #โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครั้งที่2

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับฟังการบรรยายธรรมและกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดและศาสนสถานต่างๆ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
โดยฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ นำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
จาก พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
"เกิดพฤติกรรมอันดีงาม รู้ รัก สามัคคี ภายในองค์กร รู้จักการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสุขทางกาย ทางใจ ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรมการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ศาสนสถานตามหลักวิถีพุทธศาสนิกชนที่ดี"


ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดโครงการ.pdf ขนาด: 3.306 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

02 มีนาคม 2565  14

สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิิบัติงาน ครั้งที่ 1

07 มีนาคม 2565  16

สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4