สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิิบัติงาน ครั้งที่ 1 02 มีนาคม 2565  14  กลุ่มงานจริยธรรม #งานจริยธรรม #โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครั้งที่1

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับฟังการบรรยายธรรม และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดและศาสนสถานต่างๆ
ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ฟังบรรยายธรรม หัวข้อ นำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน จาก พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
"สร้างพฤติกรรมอันดีงาม รู้ รัก สามัคคี ภายในองค์กร รู้จักการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสุขทางกาย ทางใจ ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรมการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ศาสนสถานตามหลักวิถีพุทธศาสนิกชนที่ดี"

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดโครงการ.pdf ขนาด: 3.306 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

01 มีนาคม 2565  31

บริการ E-shopping กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์

03 มีนาคม 2565  14

สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2