สส. จัดโครงการอบรมให้ความรูัตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรม ปี 2565 17 กุมภาพันธ์ 2565  29  กลุ่มงานจริยธรรม #งานจริยธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ภาคเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม จากวิทยากรบรรยายจากสำนักงาน ก.พ. นายพลังจิต โกศัลวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ภาคบ่าย กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิดเห็นถึงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ควรทำและไม่ควรทำ แนวทางตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดโครงการฯ.pdf ขนาด: 1.526 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf ขนาด: 0.094 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

15 กุมภาพันธ์ 2565  27

สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565  13

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมกราคม 2565