สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565  26  กลุ่มงานจริยธรรม #งานจริยธรรม #วันมาฆบูชา2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง และรับฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ - ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
โดยรับฟังบรรยายธรรม จากพระมหาชาครินทร์ กิตติเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา (พระอารามหลวง) เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี
ซึ่งท่านให้ข้อคิดหลักการทำงานที่ว่า
“การสร้างมนุษยสัมพันธ์ผ่านจิตอาสาที่เป็นกุศล ใช้ความรักทั้งในการทำงานและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดี”

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดกิจกรรม.pdf ขนาด: 1.242 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม.pdf ขนาด: 0.082 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

09 กุมภาพันธ์ 2565  32

สส. จัดการสัมมนา เรื่อง “COP 26 สู่วิถีชาวบ้าน”

17 กุมภาพันธ์ 2565  29

สส. จัดโครงการอบรมให้ความรูัตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรม ปี 2565