สส. จัดการสัมมนา เรื่อง “COP 26 สู่วิถีชาวบ้าน” 09 กุมภาพันธ์ 2565  32  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

22 ธันวาคม 2563  180

สส. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

15 กุมภาพันธ์ 2565  27

สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565