งานประสานการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ 03 กุมภาพันธ์ 2565  12  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

               กระทรวงวัฒนธรรม ได้น้อมรับพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง  ได้รับพระราชทานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
               จึงได้ดำเนินการจัดพิมพ์แผ่นผับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง สู่ประชาชนอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารดังกล่าวได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้


25 มกราคม 2565  37

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

07 กุมภาพันธ์ 2565  14

ทำความรู้จัก ธนบัตรพอลิเมอร์ 20 บาท