งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2564 18 มกราคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม

12 มกราคม 2565  127

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "คนต้นแบบความดี" ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2564

25 มกราคม 2565  38

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1