ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "คนต้นแบบความดี" ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2564 12 มกราคม 2565  123  กลุ่มงานจริยธรรม #คนต้นแบบความดี #เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรพิมล  วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "คนต้นแบบความดี" ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ประพฤติตนและปฏิบัติงานดี เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่น 

บทสัมภาษณ์ของพี่เด่น คนต้นแบบความดี ประจำปี 2564