สส. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้บัตรอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 27 ธันวาคม 2564  83  กลุ่มงานจริยธรรม

17 ธันวาคม 2564  33

สส. จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

12 มกราคม 2565  124

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "คนต้นแบบความดี" ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2564