กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับยกย่องเชิดชู ให้เป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07 ธันวาคม 2564  289  กลุ่มงานจริยธรรม #งานจริยธรรม #องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญนำไปสู่การส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

            ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ต้องกำหนดแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

            ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม ดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

            ระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งเผยแพร่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้หน่วยงานต่างๆผ่านช่องทางที่มีอยู่อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถูกยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งมีการส่งเสริมและดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง พัฒนา และเห็นผลสำเร็จจากพฤติกรรมของคนในองค์กรที่เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมแบบ 3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม 

03 ธันวาคม 2564  25

ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บกุญแจรถคืนเจ้าของ

13 ธันวาคม 2564  24

ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บโทรศัพท์มือถือคืนเจ้าของ