งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 24 พฤศจิกายน 2564  14  สำนักงานเลขานุการกรม

20 พฤศจิกายน 2564  10

แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

23 พฤศจิกายน 2564  30

สส. จัดโครงการอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม