ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 20 พฤศจิกายน 2564  15  กลุ่มงานจริยธรรม

10 พฤศจิกายน 2564  19

กิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการรับรู้การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน

20 พฤศจิกายน 2564  9

แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม