กิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการรับรู้การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน 10 พฤศจิกายน 2564  19  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์) สส. โดย กพร.และ ศสท. จัดกิจกรรมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน ภายใต้ตัวชี้วัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Digitalize Process) โดยมี นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว และนายอรรจภิษัช พิณตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้ง นางปาริชาติ หาญเรืองเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชี้แจงระบบบริหารจัดการองค์กรและระบบงานภายในที่จะมีการเปิดใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินการอบรมการใช้งานแก่บุคลากรกรมฯ จำนวน 3 ระบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2565