แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 พฤศจิกายน 2564  117  กลุ่มตรวจสอบภายใน

11 พฤศจิกายน 2564  121

แบบขอรับบริการให้คำปรึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน

10 พฤศจิกายน 2564  19

กิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการรับรู้การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน