แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 01 พฤศจิกายน 2564  50  กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf ขนาด: 1.736 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 4

แผนการตรวจสอบภายใน แก้ไขเพิ่มเติม 2565.pdf ขนาด: 0.258 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 20

26 ตุลาคม 2564  32

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร

03 พฤศจิกายน 2564  31

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำไตรมาสที่ 3