ชื่นชมการทำความดีของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 10 กุมภาพันธ์ 2563  7  กลุ่มงานจริยธรรม

undefined

นางสาวจินดาวรรณ ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ได้เก็บเงินสด ๙๐ บาท 

ได้บริเวณทางเดินในสำนักงานเลขานุการกรม และนำส่งคืนให้เจ้าของคือ นายณัฐพล วานิชสมบัติ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

เหตุการณ์นี้เป็นการแสดงออกถึง พื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่น่าชื่นชมและยกย่อง 

นับเป็นแบบอย่างการทำความดี สมควรขยายผลความดี ออกไปให้เป็นที่รับรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

12 ตุลาคม 2564  30

สส. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

19 กรกฎาคม 2564  19

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนมิถุนายน 2564