กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ตุลาคม 2564  21  กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระ หรือความเที่ยงธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรอบคุณธรรม ปี2565.pdf ขนาด: 0.784 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

15 ตุลาคม 2564  24

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 ตุลาคม 2564  24

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนกันยายน 2564