กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ตุลาคม 2564  23  กลุ่มตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบอ้างอิง และเป็นแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์และพันธกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ อำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ขอบเขต การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎบัตรตรวจสอบภายใน ปี 2565.pdf ขนาด: 2.892 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

14 ตุลาคม 2564  181

สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ. 2564 ในระดับ AA โดยได้คะแนนผ่านเกณฑ์ถึง 96.70 คะแนน

15 ตุลาคม 2564  21

กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565