สส. จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 29 พฤษภาคม 2563  49  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีภรกิจหลักในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จึงเป็นความท้าทายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะยกระดับสู่มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับสูงสุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก อย่างไรก็ตามการผลักดันให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างเป็นระบบและมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงการสร้างภาพลักษณืที่ดีแก่องค์กร สร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถถ่ายทอดและส่งต่อแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงาน เครือข่าย และกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการอีกด้วย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสร.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดอบรมให้ความรู้การจัดทำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ให้กับคณะทำงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

26 กุมภาพันธ์ 2563  27

สส. กับบทบาทการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

12 กุมภาพันธ์ 2563  16

กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน 2563