สส. กับบทบาทการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 26 กุมภาพันธ์ 2563  26  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสร.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม : เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยเสนง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ป่าชุมชนหนองระเวียง บ้านโคกจราบ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

undefined

21 กุมภาพันธ์ 2563  21

สส. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 1/2563

29 พฤษภาคม 2563  49

สส. จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015