สส. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 1/2563 21 กุมภาพันธ์ 2563  20  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง 401 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม เพื่อทบทวนนโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการดำเนินงานให้อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มาตรฐาน ISO 14001:2015 

undefined

undefined

17 กุมภาพันธ์ 2565  34

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ( green office) ครั้งที่ 3/2563

26 กุมภาพันธ์ 2563  26

สส. กับบทบาทการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม