ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ( green office) ครั้งที่ 3/2563 17 กุมภาพันธ์ 2565  30  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

28 กุมภาพันธ์ 2563  23

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่ 2/2563

21 กุมภาพันธ์ 2563  17

สส. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 1/2563