การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 05 เมษายน 2565  5  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

          กพร.สส. ได้ดำเนินการประสานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน โดยได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1.   ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ดำเนินการร่วมกับ   กรมควบคุมมลพิษ)

 กรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เช่น ผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม.ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ส่งเสริมให้มีการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เป็นต้น

  ผลการดำเนินงาน : สำเร็จตามเป้าหมาย

2.   ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า หมอกควัน

 กรมฯ ได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายและภาคีในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน โดยมีจำนวนหมู่บ้านในพื้นที่กันชนหรือพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหา ไฟป่าหมอกควัน 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดปัญหาหมอกควันเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจำนวน 240 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2565)

ผลการดำเนินงาน : สำเร็จตามเป้าหมาย

3.  ร้อยละของจำนวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กรมฯ ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการใช้ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment report: SAR) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 24 มกราคม 2565 และจัดกิจกรรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ได้แก่ การจัดประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการนำเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบ SAR จำนวน 3 ครั้ง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 5 ครั้ง (5 ภูมิภาค) ผ่านระบบ Video Conference

ผลการดำเนินงาน : สำเร็จตามเป้าหมาย

4.1 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process)

กรมฯ ได้นำระบบบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบดิจิทัลไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ระบบ (ระบบยื่นแบบคำร้องการลงเวลามาปฏิบัติราชการ) พร้อมประเมินผลการใช้งานจากการตอบแบบประเมินของบุคลากรกรมฯ ระหว่างวันที่ 1-21 มีนาคม 2565 โดยมีบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมตอบแบบประเมินผลการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์กร (ระบบยื่นแบบคำร้องการลงเวลามาปฏิบัติราชการ) จำนวน 117 คน แบ่งเป็นผู้เคยใช้งาน 53% และผู้ไม่เคยใช้งาน 47%

ผลการดำเนินงาน : สำเร็จตามเป้าหมาย

4.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

กรมฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้นำผลการประเมินตนเอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ผลการดำเนินงาน : สำเร็จตามเป้าหมาย

 

             ทั้งนี้ กพร.สส. ได้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับกระทรวงไปยัง กพร.ทส. และผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เรียบร้อยแล้ว 

25 กุมภาพันธ์ 2565  10

การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

20 เมษายน 2565  21

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2