การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565  9  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 กพร.สส. ดำเนินการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการบริหารราชการที่เป็นการส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ระดับการปรึกษาหารือ (Consult) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินการกับภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ

สส. ได้คัดเลือกผลงาน โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste ของกองส่งเสริมและเผยแพร่ (หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบผลงาน) พิจารณารางวัลเลิศรัฐ เนื่องจากเป็นผลงานที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา


19 เมษายน 2565  12

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมีนาคม 2565

05 เมษายน 2565  5

การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)