สส. ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี 08 เมษายน 2565  9  กลุ่มงานจริยธรรม โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท งานจริยธรรม

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 


นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี  ภายใต้โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลยาท โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ ขำมาลัย เจ้าหน้าที่โครงการฯ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 


ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากพื้นที่สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดโครงการ.pdf ขนาด: 2.303 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

07 เมษายน 2565  15

สส.จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

19 เมษายน 2565  12

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมีนาคม 2565