สส.จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 07 เมษายน 2565  15  กลุ่มงานจริยธรรม งานจริยธรรม โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 

นายวรพล  จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท พร้อมด้วย นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ และผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

โดยภาคเช้า ได้รับเกียรติจากนายวัชระ  หัศภาค ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล บรรยาย เรื่อง หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และภาคบ่าย ได้รับเกียรติจากนายปวัตร์  นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. บรรยาย เรื่อง การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา 

ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำไปปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาทสู่ความ

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดโครงการ.pdf ขนาด: 2.303 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

05 เมษายน 2565  38

การพัฒนาทักษะดิจทัลของบุคลากร

08 เมษายน 2565  10

สส. ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี