การพัฒนาทักษะดิจทัลของบุคลากร 05 เมษายน 2565  38  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม               กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมอบรบเรื่องกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

               จีงได้นำเอาสารการเรียนรู้ เรื่องกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร และสื่อวีดิทัศน์การอบรมฯ มาเผยแพร่ สำหรับบุคลากรในองค์กรที่มีความสนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลิงค์วีดิทัศน์ด้านล่างได้เลยค่ะ

- กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (2 รุ่น)

- ทักษะเบื้องต้นของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (2 รุ่น)

29 มีนาคม 2565  15

สส. จัดโครงการเสริมสร้างวินัยในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

07 เมษายน 2565  16

สส.จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท